Gudde Moien Här Niessen,

ech wollt Iech just soen, dat äis Gäscht begeeschtert waren vum Gudden Iessen.

Den Service huet och wonnerbar geklappt.

Jemp S.